Wij hechten veel waarde aan goede contacten zowel extern als intern, om zo te komen tot een optimale samenwerking. De middelen die we hiervoor gebruiken zijn:

Kinderopvangorganisaties geven gegevens door aan Toeslagen

Toeslagen wil er samen met ouders voor zorgen dat het voorschot voor hun kinderopvangtoeslag
klopt. Het is daarom belangrijk dat ouders wijzigingen in hun situatie meteen doorgeven via Mijn
toeslagen. Dit kan ook snel en gemakkelijk via de kinderopvangtoeslag-app.

Steeds meer kinderopvangorganisaties (hieronder vallen ook gastouderbureaus) delen gegevens
met Toeslagen. Per 1 januari 2021 wordt het verplicht om maandelijks gegevens aan te leveren.
Ter voorbereiding daarop moeten kinderopvangorganisaties hun administratie aanpassen. Daarom
vragen opvangorganisaties misschien extra gegevens aan ouders. Toeslagen gebruikt die gegevens
voor een extra check. Zo zorgt Toeslagen er samen met de kinderopvangorganisaties voor dat de
kans op terugbetaling van te veel ontvangen kinderopvangtoeslag wordt verkleind.

LEES HIER MEER

 

Internetsite

CKO ‘de Ark’ heeft een internetsite om ouder(s)/verzorger(s) en geïnteresseerden te informeren over nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en andere praktische zaken: www.ckodeark.info

 

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats voordat een kind voor het eerst naar de opvang wordt gebracht. De pedagogisch medewerker/mentor neemt samen met de ouder(s)/verzorger(s) alle praktische zaken door die komen kijken bij de opvang van hun kind. Het gaat om een wederzijdse kennismaking waarbij ouders hun wensen en verwachtingen kenbaar kunnen maken en de leid(st)er vertellen over het dagelijks reilen en zeilen op de groep.

 

Haal- en breng contacten

Op de dagopvang zijn de breng- en haalmomenten de aangewezen momenten om even met de ouders of verzorgers overleg te plegen. Zo kan de opvang goed aansluiten bij het ritme van thuis en andersom.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind komen halen van de BSO, zal de BSO leidster hen altijd even aanschieten om te vertellen hoe de dag of middag is verlopen. Zo blijven ouders op de hoogte van alle belevenissen en kunnen er eventueel praktische zaken worden afgestemd.

Op de peuteropvang ligt de nadruk bij de overdracht meer op de activiteiten die met de kinderen zijn gedaan en hoe het kind dit heeft ervaren.

 

Mededelingenbord

Hierop wordt belangrijke informatie vermeld voor de ouders, zoals belangrijke data en sluitingsdagen, mededelingen van de oudercommissie, de nieuwsbrief en activiteiten waar de kinderen mee bezig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hier iedere dag even naar te kijken.

 

Nieuwsbrief

Per vestiging gaat er periodiek en vóór elke vakantie een nieuwsbrief uit voor ouder(s)/verzorger(s). In deze nieuwsbrief staan feiten, gebeurtenissen van de afgelopen tijd, dingen die gaan komen, vakanties etc.

 

Oudergesprek en ouder(avonden

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen te allen tijde een individueel gesprek aanvragen om geïnformeerd te worden en wederzijdse uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind. Minimaal één keer per jaar wordt er voor de ouder(s)/verzorger(s) een avond georganiseerd.

 

Pedagogische plannen

In het intakegesprek bespreken pedagogisch medewerkers het pedagogisch beleidsplan met de ouder(s)/verzorger(s). In het pedagogisch werkplan is per vestiging concrete informatie vermeld over het handelen van pedagogisch medewerkers. Dit plan is in te lezen op locatie. Verder hebben alle pedagogisch medewerkers een exemplaar van beide plannen. Zij werken aan de hand van de richtlijnen uit de plannen.

 

Oudercommissie

Om het uitbrengen van adviezen door ouder(s)/verzorger(s) te regelen heeft CKO ‘de Ark’ per vestiging  een oudercommissie. Met deze commissie beschikt CKO ‘de Ark’ over een goede gesprekspartner die namens de ouder(s)/verzorger(s)s spreekt. De bevoegdheden van de commissie en de procedures waaraan  de organisatie en commissie zich moeten houden, zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement Oudercommissie. Hierin staan o.a. regels met betrekking tot advisering door de commissie.

 

Klachtenprocedure

Regels, afspraken en procedures kunnen helaas niet voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) soms een klacht hebben. Klachten zijn altijd bespreekbaar, zullen professioneel behandeld worden en indien mogelijk verholpen. CKO ‘de Ark’ heeft een klachtenreglement en is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. CKO ‘de Ark’ heeft een procedure klachtafhandeling, waarin de verdere afhandeling uitgelegd wordt.  Meer  informatie kunt u vinden op onze website: www.ckodeark.info/op-of-aanmerking